Procedure

Om in aanmerking te kunnen komen voor een traject via de gemeente, zullen eerst enkele stappen doorlopen moeten worden.
 
Athena heeft contracten met meerdere gemeenten. Als er geen contract is met de gemeente waarin uw kind woont, zal er geen vergoeding plaatsvinden. 

Hoe meldt u uw kind of leerling aan in de nieuwe situatie? Voor gemeenten waar een contract mee is afgesloten, geldt dat u het aanmeldformulier en leerlingdossier rechtstreeks naar Athena kunt sturen. Athena meldt bij uw gemeente dat de aanmelding ontvangen is. Na akkoord van uw gemeente, zal het leerlingdossier gescreend mogen worden (wordt er aan de eisen van de vergoedingsregeling voldaan?). Als dit zo is, zal dit ook gemeld worden aan uw gemeente. Bij akkoord van de gemeente mag er onderzoek plaatsvinden. Als na onderzoek blijkt dat uw kind in aanmerking komt voor een vergoede behandeling, zal ook dit aan uw gemeente gemeld worden. Pas als uw gemeente een akkoord heeft gegeven zal de behandeling vergoed worden. 

Begin 2015 stelden Masterplan Dyslexie en de twee kwaliteitsinstituten KD en NRD een nieuwe leidraad op voor het handelen rondom het verwijzen naar de vergoede dyslexiezorg. Deze leidraad kunt u hier lezen.
 
Voorafgaand aan het onderzoek vindt een intakegesprek met ouders plaats. Het onderzoek zal op 2 of 3 ochtenden individueel bij het kind worden afgenomen. 
 
Er wordt een uitgebreid onderzoeksverslag geschreven wat in een eindgesprek met de ouders besproken wordt.
 
Alleen bij een diagnose ernstige, enkelvoudige dyslexie komt het kind in aanmerking voor vergoede behandeling. Athena zal contact met ouders opnemen als er een plaats vrijkomt voor behandeling.  
 
Als de behandeling start, wordt er een behandelplan met concrete doelen opgesteld. Dit wordt met ouders besproken. Ouders hebben de mogelijkheid (een deel van) het behandeluur bij te wonen. Daarnaast worden betrokkenen zoals ouders en school wekelijks op de hoogte gehouden van de inhoud van de behandeling middels een logboek dat per mail verstuurd wordt.
 
Na ongeveer elke 15 bijeenkomsten volgt een evaluatie en ontvangen ouders en school een uitgebreid verslag. De duur van de behandeling is gemiddeld 1 tot 1,5 jaar.
 
Wanneer de behandeling is afgerond, ontvangen ouders en school het eindverslag met daarin het verloop van de behandeling en de tussentijdse en eindresultaten.