Onderzoek naar rekenproblemen / dyscalculieonderzoek
(wordt niet vergoed)


Dyscalculie is een rekenstoornis, maar een rekenprobleem is nog geen dyscalculie! 
 
Rekenproblemen zien we vaak terug in het leren rekenen, in de ontwikkeling van het getalbegrip en in de ontwikkeling van vaardigheden voor probleemoplossingen. Rekenproblemen zijn goed te behandelen. Bij dyscalculie spreken we over een ´stoornis´ ofwel een disfunctie. 

--> Dyscalculie is een (ontwikkelings)stoornis op het gebied van rekenen waarbij, niet alleen sprake is van een hardnekkig probleem met het aanleren en automatiseren van reken- en telhandelingen, maar ook van duidelijke problemen met de basis rekenvaardigheden zoals getalbegrip.

In het Protocol Dyscalculie: Diagnostiek voor Gedragsdeskundigen (van Luit, Bloemert, Ganzinga & Mönch, maart 2012) worden drie criteria genoemd:

1: er is sprake van een significante achterstand ten opzichte van leeftijd- en/of opleidingsgenoten, waar de persoon in het dagelijkse leven door gehinderd wordt (criterium van ernst);

2: er is sprake van een significante rekenachterstand ten opzichte van datgene wat op basis van de individuele ontwikkeling van de persoon verwacht mag worden (criterium van achterstand);

3: er is sprake van een hardnekkig probleem, dat resistent is tegen gespecialiseerde hulp (criterium van didactische resistentie).

Sinds 2011 bestaat het protocol Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD). Dit landelijke protocol heeft tot doel het bieden van richtlijnen en handvatten voor scholen om zo optimaal mogelijk reken- en wiskundeonderwijs te bieden aan kinderen tot 14 jaar. 
 
Als een kind voor een onderzoek naar dyscalculie wordt aangemeld, is het belangrijk dat aan bovengenoemde drie criteria wordt voldaan. Bij criterium 3 (didactische resistentie) volstaat uitsluitend remedial teaching niet. Belangrijk is dat is aangetoond dat er gedurende minimaal zes onderwijsmaanden twee keer per week, gedurende minimaal een half uur per keer, planmatige en gespecialiseerde RT heeft plaatsgevonden. Het protocol ERWD (2011) biedt een stappenplan om aan deze voorwaarde te kunnen voldoen. 
 
Een onderzoek naar dyscalculie is uitgebreid. Er wordt gekeken naar de rekenproblemen, maar ook naar factoren die de rekenproblemen mogelijk kunnen verklaren. Het onderzoek wordt over 3 ochtenden gespreid afgenomen en bestaat o.a. uit:

  • Analyse van het rekenonderwijs: methode, instructie en oefening
  • Intelligentieonderzoek
  • Onderzoek naar rekenbegrippen en oplossingsstrategieën
  • Leerbaarheid: procesdiagnostiek
  • Basis rekenvaardigheden
  • Onderzoek naar geheugen
  • Onderzoek naar vaardigheden op het gebied van automatisering
  • Onderzoek naar planning en aandacht
  • Onderzoek naar de competentiebeleving
 
Bij een diagnose dyscalculie wordt een dyscalculieverklaring afgegeven. Binnen Athena wordt een dyscalculieverklaring niet voor groep 6 afgegeven en er moet sprake zijn van voldoende intelligentie (Protocol ERWD, 2011).

De kosten voor het onderzoek zijn € 995,-