Dyslexie algemeen

Belangrijk:
Als u uw kind wilt aanmelden voor het traject via de gemeente, leest u dan eerst de informatie over de vergoeding. Klik hier.
 
Kinderen die Speciaal Onderwijs volgen, een rugzakje, PGB of arrangement hebben, komen doorgaans NIET in aanmerking voor de vergoedingsregeling.

Voor het stellen van de onderkennende diagnose gaan de meeste orthopedagogen en psychologen uit van de definitie van Stichting Dyslexie Nederland (SDN, 2008):

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau.
 
Kinderen met dyslexie hebben hardnekkige problemen met het aanleren en vlot toepassen van het lezen en spellen. Dyslexie is een specifieke taalontwikkelingsstoornis, waardoor de ontwikkeling van het lezen en spellen moeizaam verloopt. Wanneer er sprake is van een algehele leerachterstand is dit meestal een contra-indicatie voor dyslexie.
Bij dyslexie wordt aangenomen dat fonologische verwerkingsproblemen (problemen met het verwerken van de klanken) de onderliggende oorzaken zijn van de lees- en spellingproblemen. Binnen de behandeling bij Athena wordt daarom niet alleen het lezen en het spellen geoefend, maar is er veel aandacht voor de onderliggende fonologische processen en de klankstructuur van de Nederlandse taal. Belangrijk hierbij is dat er een directe koppeling gemaakt wordt aan de betekenis (het lezen met begrip).
 
Kinderen met dyslexie kunnen moeite hebben met:

  • Het verschil horen tussen klanken.
  • Klanken in de juiste volgorde te zetten.
  • Rijmen.
  • Het juist schrijven van letters, bijvoorbeeld ue i.p.v. eu.
  • Het inprenten van reeksen, bijvoorbeeld tafels of spellingsregels.
  • Het vlot op woorden kunnen komen.
  • Het onthouden van losse gegevens, zoals rijtjes en jaartallen.
  • Vlot en nauwkeurig lezen van woordjes.
 
Problemen bij het lezen
De leesproblemen van kinderen met dyslexie vallen het meest op bij het hardop lezen van woordjes. Het is lastig voor ze om een rij woordjes snel en goed te lezen. Sommige kinderen hebben een traag leestempo en lezen de woorden spellend. Andere kinderen hebben een hoog leestempo, maar maken daarbij veel fouten door te raden. Er kan ook sprake zijn van een combinatie van beide.

Problemen bij de spelling
Kinderen met dyslexie maken langdurig veel spellingfouten. Vaak zijn dit basale spelfouten, zoals fouten in de klanktekenkoppelingen, letters toevoegen of vergeten te schrijven. Het kan zijn dat ze één bepaald woord op een bladzijde op verschillende manieren spellen. Kinderen met dyslexie proberen vaak de spelling van specifieke woorden te onthouden. Dit is een enorme belasting voor het geheugen. Bovendien beklijft de kennis meestal niet, omdat ze het op een ongestructureerde manier in het geheugen opslaan.
 
De laatste jaren is er in het basis- en voortgezet onderwijs veel aandacht voor het tijdig opvangen van signalen van dyslexie. Vaak wordt in een vroeg stadium een handelingsplan voor de individuele leerling opgesteld en uitgevoerd. Gerichte begeleiding kan zowel binnen als buiten de school plaatsvinden, maar is een essentiŽle voorwaarde dat aan een dyslexieonderzoek vooraf moet gaan. Pas na een periode van gerichte begeleiding kan hardnekkigheid worden aangetoond. De stap naar het vaststellen van de diagnose en het afgeven van een dyslexieverklaring ligt vaak buiten de school en is voorbehouden aan specialisten en deskundigen.