Behandeling

Wanneer een behandeling van start gaat, zal een behandelplan worden opgesteld. Hierin staat concreet beschreven wat het beginniveau is, wat de beoogde doelen zijn, wat de inhoud van de behandeling zal zijn en welke middelen gebruikt gaan worden. Dit behandelplan wordt met ouders besproken. 

Na ongeveer elke 15 bijeenkomsten volgt een evaluatiemoment en wordt de evaluatie in het behandelplan toegevoegd. Ouders krijgen 2 exemplaren mee van het behandelplan met de evaluaties, zodat 1 exemplaar op school afgegeven kan worden. 

Tussentijds worden de inhoud en bevindingen wekelijks bijgehouden in het logboek en verstuurd aan de ouders, leerkrachten, intern begeleiders en andere betrokkenen. 

Alleen bij behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie worden de kosten vergoed door de gemeente. Elke andere vorm van behandeling kost € 62,50 per uur. 

Behandelduur en frequentie
Een gemiddelde behandeling duurt ongeveer 12 tot 18 maanden, ofwel 40 tot 60 sessies. Hierbij wordt uitgegaan van een behandelsessie van één uur per week. Er wordt van de cliŽnt verwacht dat op de andere dagen in de week thuis geoefend wordt. 

Afsluiting van de behandeling
Er zijn meerdere redenen om de behandeling af te sluiten:
  • het behandeldoel is bereikt, het behandelprogramma is doorlopen of het einde van de gestelde behandelperiode is bereikt. 
  • bij het uitblijven van of bij onvoldoende resultaat. 
  • bij hardnekkige weerstand door bijvoorbeeld veelvuldige afwezigheid en / of niet uitvoeren van oefeningen wordt de behandeling ook gestopt.
  • op verzoek van de cliŽnt of zijn wettelijk vertegenwoordigers.
  • bij geen of onvoldoende motivatie van het kind.

Behandeling specifiek gericht op dyslexie
Bij de behandeling van dyslexie wordt ervan uitgegaan dat dyslexie vooral een specifieke taalstoornis is.  In de behandeling wordt aandacht besteed aan de klanktekenkoppeling, letterclusters, woordstructuren, analyseren van de taal, het "spelen met klankenĒ (fonologische aspecten), spellingregels, technisch lezen, strategieŽn om belangrijke informatie uit teksten te halen (o.a. mindmappen) en werkwoordspelling. In maximaal 6 fasen, afhankelijk van de leeftijd, groep en vorderingen van het kind, worden de onderwerpen behandeld. Het lezen en het spellen worden afzonderlijk, maar ook geÔntegreerd aangeboden en geoefend. Binnen de behandeling worden vele verschillende en gevarieerde werkvormen gebruikt, waaronder de computer en spelvormen.

De algemene doelen van een behandeling zijn:
  1. volledige beheersing klanktekenkoppelingen
  2. herkennen klankcombinaties / klankclusters
  3. bereiken van een voldoende lees- en spellingniveau, passend bij de leeftijd en het niveau van de cliŽnt en een voor hem / haar acceptabel niveau van zelfredzaamheid
  4. vergroten van leesmotivatie en acceptatie
Naast lezen en spellen is er binnen de behandeling veel aandacht voor psycho-educatie en coaching.